Splošni pogoji poslovanja

Datum zadnje spremembe pogojev poslovanja: 20 oktober 2020

O podjetju

UNIQLY d.o.o.
Grintovška ulica 37, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 8624992000
Davčna številka: 24426806
Srg. vpisa: 2020/9438
Register, Registrski organ: Finančna Uprava RS
Datum vpisa v register: 11.03.2020
Zavezanec za DDV: NE
Telefonska številka: 070487703
E- poštni naslov: info@uniqly.net
Poslovni register, registrska številka in datum vpisa:

Gospodarska družba UNIQLY se ukvarja z razvojem prvega strokovnega priporočilnega sistema v Sloveniji in s spletno prodajo personaliziranih prehranskih dopolnil.

Splošni del

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe UNIQLY d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

Uporaba pojmov

 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Družba obvešča stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

Delovni čas Družbe je od 8:00 do 16:00.

Uporaba splošnih pogojev poslovanja

Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.

Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://uniqly.net/splosni-pogoji/. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.

Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.

Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://uniqly.net/splosni-pogoji/ ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

Splošne določbe

Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe https://uniqly.net/zasebnost/.

Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.

Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

Cene

Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.

Plačilne metode

Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

 • Gotovinsko plačilo ob dostavi s strani partnerja GLS
 • Plačilo z nakazilom po predračunu na bančni račun (IBAN) Družbe
 • Plačilo preko aplikacije PayPal na bančni račun Družbe
 • Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)
 • Plačilo preko Monete (VALU)
 • Plačilo s kriptovalutami

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

Izstavljanje računov

Po uspešni oddaji in potrditvi naročila lahko družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v naslednjih oblikah:

 • PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletni strani Družbe.
 • Po pošti, hkrati z naročenimi izdelki.

Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

Lastništvo

Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

Poslovna skrivnost

Pogodbe, sklenjene med Družbo in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Družba posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Družbe ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna.

Omejitev odgovornosti

Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

Obravnava pritožb in reševanje sporov

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.

Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej spletni povezavi. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov pritozbe@uniqly.net.

Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

Odstop Družbe od pogodbe

V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

Prav tako ima Družba pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

Mnenja, ocene in priporočila

Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo.

Registracija uporabnika

Možnost sklenitve naročnine imajo osebe, ki uspešno zaključijo postopek registracije na spletni strani Družbe in postanejo člani spletne trgovine. Za izvedbo “hitrega nakupa/naročila” (naročila kot gost) ni potrebna predhodna registracija.

Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:

 • uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije
 • geslo za dostop.

Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v razdelku uporabnika na spletni strani.

Postopek oddaje naročila

 1. Za priporočen nabor izdelkov za vsakega posameznika, mora uporabnik izpolniti interaktivni vprašalnik, kjer z odgovori vnese parametre, na podlagi katerih algoritem izračuna primerne izdelke zanj. Na koncu postopka se uporabniku prikaže priporočen seznam izdelkov, ki jih lahko z enim klikom doda v svojo košarico.
 2. V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom. 
 3. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov oziroma storitev ter s klikom na gumb “odstrani” odstrani izbrani izdelek oziroma storitev. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico, to stori s klikom na gumb “vrnitev v trgovino” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena. 
 4. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki in storitvami sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabnikovem profilu za bodoča naročila.
 5. Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
 6. V primeru, da je uporabnik imetnik promocijske kode ali kupona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila. 
 7. Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na poslovnem naslovu Družbe, lahko pa izbere dostavo s strani dostavne službe GLS.
 8. Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Izvedi naročilo”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
 9. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Družbe, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: narocila@uniqly.net.
 10. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.
 11. Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.
 12. V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.
 13. Postopek oddaje naročila se za pravne osebe razlikuje zgolj v obvezni navedbi imena pravne osebe.

Dobavni pogoji

Za naročila (znotraj ozemlja Republike Slovenije) je strošek transportnega pakiranja in dostave 3,90€. V primeru sklenitve naročnine je le-ta strošek vključen v ceno. V primeru prevzema predmeta naročila v prostorih podjetja, stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.

V primeru plačila po povzetju pri dostavi naročila z dostavno službo GLS Stranka ne plača Družbi nikakršne dodatne provizije. Dodatni strošek, ki se lahko pojavi, je 0,5 € (dne 20.10.2020) za prevzem naročila na bencinskih servisih, ki ga Stranka plača na prevzemnem mestu.

Družba poleg Slovenije dostavlja tudi v države označene v tabeli. Za naročila iz drugih držav EU so poštni dostavni stroški sledeči:

Cona – države (tranzitni čas dostave delovnih dneh)do 130 €nad 130 €
Cona 1 – Avstrija(2), Nemčija(3-4), Luksemburg(3-4), Nizozemska(3-4), Belgija(3-4);18,36 €Brezplačno
Cona 2 – Italija(3-4), Danska(3-4);21,83 €Brezplačno
Cona 3 – Madžarska(2), Francija(4-5), Poljska(3), Češka(3-4), Slovaška(2), Velika Britanija(3-4), Litva(4-5); Monako(4-5)25,31 €Brezplačno
Cona 4 – Romunija(2-4), Španija(4-5), Švedska(3-4), Estonija(4-5), Latvija(4-5), Finska(5-7)31,57 €Brezplačno
Cona 5 – Portugalska(5), Švica(5)**, Irska(5), Grčija (7)45,53 €Brezplačno
Cona 6 – Bolgarija(3)47,42 €Brezplačno
Hrvaška (2-5)8,57 €Brezplačno
Tabela cen dostave v posamezne države EU

Navedeni tranziti čas je zgolj informativne narave in ni zagotovljen

Za označene države (**) je potrebno carinjenje in so cene za UVOZ oblikovane po Incoterms klavzuli DDU (dobavljeno – neocarinjeno). Prejemnik paketa plača znesek carine in davek. V omenjeni znesek niso vključene dajatve, ki se plačujejo pri uvozu ali izvozu (takse, davki, carine, ostali stroški). Zaradi carinskih postopkov se lahko predvideni čas dostave spremeni.

Naročilo oddana na delovnik do 15 ure, gre v obdelavo še istega dne, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi, aplikacija PayPal ali plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila gre naročilo v obdelavo po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročilo oddana na dela prost dan ali praznik, gre v obdelavo ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.

V primeru naročila virtualnega izdelka v elektronski obliki bo tak izdelek poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Tovrstni izdelki bodo poslani na e-naslov, ki je bil naveden ob izvedbi naročila oziroma vzpostavitvi uporabniškega računa na spletni strani https://uniqly.net/moj-racun.

V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

Prevzem blaga

Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe.

V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

Kuponi in promocijske kode

Kupon Družbe ima naravo darilne kartice. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Družba kot izdajateljica kupona pa je dolžna slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine.

Kupon je vnovčljiv v roku 6 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora uporabnik doplačati razliko do polne vrednosti naročila.

Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.

Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko uporabnik v polju za kupone navede edinstveno večmestno serijsko številko kupona ter potrdi s klikom na gumb “potrdi”. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga uporabnik želi oddati.

V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče uporabiti več kuponov in največ eno promocijsko kodo.

Promocijska koda Družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (manjša darila ob nakupu, popusti, ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih. 

Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo. 

Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju za promocijske kode v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

Pravice in obveznosti potrošnikov – Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca podpora@uniqly.net ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe, oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. 

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov Družbe oz. na naslov UNIQLY d.o.o., Ljubljanska cesta 15, 1241 Kamnik. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. 

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. 

Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. 

Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.

V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode, za katero veljajo enaki pogoji kot prvotno, vključno z datumom veljavnosti.

Odgovornost za stvarne in pravne napake

Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga. 

Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov.  

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 20.10.2020 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe UNIQLY d.o.o.